Les administracions generals

Una gran majoria de decisions polítiques i legislatives incideixen sobre el territori i per tant sobre la conservació dels valors i recursos associats. Polítiques que poden semblar llunyanes (formatives, laborals, urbanístiques, agràries, turístiques, etc.) tenen gran incidència sobre el territori, i orientar-les adequadament pot contribuir a desenvolupar millor la custòdia del territori i reforçar la finalitat d’aquestes polítiques públiques.
És important que les institucions públiques, des de l'àmbit local, al nacional, estatal o europeu, tinguin present el paper que pot tenir la custòdia del territori, no només en la conservació del territori, sinó també en l'ús responsable dels seus recursos. La xct té com a objectiu el de contribuir a orientar les polítiques públiques per tal que la custòdia del territori sigui útil per conservar el territori i gestionar-ne adequadament els recursos.

Les institucions públiques poden contribuir a la custòdia del territori mitjançant:
  • Polítiques de conservació del territori eficaces i coordinades entre les diferents institucions implicades.
  • Recursos econòmics (fons permanents, subvencions, crèdits, desgravacions) per a la custòdia del territori, tant per a les entitats de custòdia com els propietaris.
  • Mitjans tècnics o materials.
  • Legislació adequada. Desenvolupament d’un marc legal i fiscal que afavoreixi els instruments de custòdia del territori.
  • Aliances estables amb organitzacions privades, entitats de custòdia o amb la pròpia xct per impulsar la custòdia del territori.