inici > la custòdia del territori > els agents de la custòdia del territori > les entitats de custòdia del territori

Les entitats de custòdia del territori

Les entitats de custòdia són, juntament amb els propietaris i usuaris del territori, els agents principals de la custòdia del territori, de manera que sense entitats de custòdia no hi hauria custòdia del territori.

Per treballar com a entitat de custòdia del territori, és recomanable  fer-se membres de la xct i així gaudir dels serveis que la xct ofereix a les entitats membres.
   

Què són?

Una entitat de custòdia és una organització pública o privada, sense ànim de lucre, que té com objectiu la participació activa en la conservació del territori i els seus valors a través de mecanismes que facilita la custòdia del territori.

Les associacions i fundacions privades més pròximes a la conservació del patrimoni natural i cultural poden esdevenir les entitats de custòdia més clàssiques. Així mateix, les administracions locals més properes al territori també poden esdevenir entitats de custòdia atès que treballen per a la gestió responsable del territori rural dels seus àmbits d’actuació i tenen capacitat per assolir acords de custòdia amb la propietat privada.

Consulteu aquí les entitats de custòdia del territori que són membres de la xct.

Què fan?

Les activitats principals que duen a terme les entitats de custòdia són:
 • Assolir acords de custòdia per la bona gestió i protecció dels valors naturals, culturals o paisatgístics del territori.
 • Donar suport i assessorar els propietaris i els ajuntaments d’indrets amb valor, sovint mitjançant acords de custòdia.
 • Aconseguir la propietat de terrenys de gran valor.
 • Planificar, restaurar i gestionar indrets de valor, en propietat o en acord, sovint amb la participació de voluntaris o amb aliances amb altres entitats o institucions.
 • Organitzar activitats d’educació i sensibilització ambiental per a infants, adults i propietaris de terrenys de valor especial
 • Organitzar activitats de voluntariat ambiental per fer el seguiment dels valors presents en les finques en custòdia, o dur a terme actuacions per mantenir-los o restaurar-los.
 • Realitzar estudis per identificar zones prioritàries on actuar.
 • Promoure l’activitat econòmica sostenible als indrets que mantenen en propietat o en acord de custòdia, fomentant una producció agrària, ramadera i forestal, o un ús públic i un turisme, compatibles amb la conservació dels valors de les finques.
 • Organitzar campanyes i accions de captació de fons econòmics, tècnics, humans o materials per poder afrontar totes aquestes activitats.

Tipus d’entitats

A grans trets, les organitzacions que actuen com a entitats de custòdia es poden classificar en privades o públiques.

Entre les entitats privades de custòdia del territori, hi ha nombroses associacions i fundacions que representen la ciutadania interessada i compromesa amb la conservació de la natura i el paisatge. Algunes es dediquen a conservar la natura en general i treballen per tot Catalunya i més enllà, mentre que altres tenen àmbits d’actuació més específics, bé perquè se centren en conservar una espècie, un grup d’espècies o un ecosistema, bé perquè actuen a una escala territorial concreta (un municipi, una comarca, una vall, etc.).

També hi ha entitats privades que no es dediquen específicament a conservar la natura però que també poden utilitzar els instruments de custòdia del territori en alguns casos: entitats de lleure (esplais, escoltes), associacions de veïns, centres d’educació ambiental, entitats excursionistes, agrupacions de defensa forestal, etc.

Entre les entitats públiques de custòdia del territori, hi ha diversos tipus d’administracions locals: ajuntaments, sobretot, però també consorcis que gestionen un espai natural, fundacions creades per ajuntaments, consells comarcals, etc. Els òrgans gestors dels espais naturals protegits, que depenen de la Generalitat de Catalunya o de les diputacions provincials, també es poden considerar entitats de custòdia del territori si utilitzen aquest tipus d’instruments.

Com esdevenir una entitat de custòdia del territori?

Avui, a Catalunya les entitats de custòdia no tenen una forma jurídica pròpia. Tot i això, una associació, fundació, consorci, ajuntament o altre ens local similar poden actuar d'entitat de custòdia sempre que ho prevegin els seus objectius.
Per tant, si ja esteu constituïts com una associació o qualsevol altra tipus d’organització, tingueu present que poden actuar com a entitat de custòdia del territori organitzacions tan diverses com ara:
 • Associacions i fundacions de protecció i conservació del patrimoni natural, cultural o del paisatge
 • Administracions locals: ajuntaments, consorcis públics de gestió de territori, oficines de desenvolupament local, consells comarcals, diputacions, etc.
 • Centres excursionistes
 • Associacions veïnals
 • Associacions i organitzacions del lleure juvenil, agrupaments escoltes, casals parroquials.
 • Societats de caça i de pesca
 • Centres d’educació ambiental
 • Agrupacions de defensa forestal i de defensa vegetal
Cal tenir en compte que la consolidació del moviment de la custòdia del territori, des de les entitats petites fins a les més grans, inclosa la xct, passa per assolir cadascú i com a col·lectiu una professionalitat suficient que doni estabilitat, continuïtat, rigor i qualitat als objectius i les iniciatives de cada entitat de custòdia del territori. En algunes entitats això voldrà dir professionalització, en d'altres voldrà dir voluntariat estable i compromès.