A
m. [cast. acuerdo de custodia; angl. stewardship agreement; management agreement] 1. Procediment voluntari entre un propietari i una entitat de custòdia per arribar a una forma acordada de conservar i / o gestionar un territori, sigui verbal o escrita, tingui o no un fonament jurídic. 2. Acord privat en forma de conveni o de contracte entre el propietari i l’entitat de custòdia. El conveni és un fórmula més general d’acord, pel qual s’estableix un marc general de compromisos, mentre que el contracte és més formalitzat i, en general, és més adequat per a mecanismes de custòdia amb base legal. // Acord amb transmissió de la propietat Acord on l’entitat de custòdia rep la propietat plena, de mans del seu propietari anterior. L’entitat adquireix la total capacitat de decisió sobre el futur de la finca i ha de vetllar també per la conservació a llarg termini dels recursos i dels valors previstos en l’acord de transmissió. // Acord d’adopció 1. Acord de custòdia exprés per a un element significatiu i si cal el seu àmbit d’influència. 2. Tipus d’acord generalment adreçat a protegir un element especialment rellevant o espectacular i digne de ser preservat: una font, un element històric o cultural, un tram d’un curs fluvial, un arbre monumental o altres elements emblemàtics són exemples susceptibles d’adopció. 3. Apadrinament // Acord sense transmissió de la propietat 1. Acord on es fixen uns termes de gestió i protecció coparticipativa que la propietat aplicarà, assessorada per l’entitat, i aquesta vetllarà perquè es compleixin, mitjançant un contacte regular amb la propietat i un seguiment periòdic de la finca i dels termes d’acord. Pot tenir fonament jurídic o no. 2. Acord de gestió. // Acord verbal m. [cast. acuerdo verbal; angl. verbal agreement] És la forma més senzilla d’acord de custòdia i es basa en un acord entre l’entitat i la propietat que no té signatura física, si no únicament un compromís ètic.


m. 1. Acord sense transmissió de la propietat.


L’adopció consisteix en donar suport al propietari a través d’un acord de gestió exprés per un element significatiu (una font, un arbre monumental, un element històric...) i si cal el seu àmbit d’influència.m. Acord de custòdia que té com a objectius bàsics la conservació d’un tram fluvial i de les seves zones adjacents i la divulgació dels valors de l’espai fluvial entre la població local. Així mateix, pot implicar l’execució d’actuacions diverses de gestió.


f. [cast. alianza; angl. partnership] 1. Acord de col·laboració voluntari entre diferents agents públics o privats per assolir objectius comuns i que es concreta en diverses accions puntuals o aliances estratègiques. A les aliances la suma de recursos i mecanismes permet assolir objectius que cap de les parts podria assolir per si sola. Resulta bàsic identificar bé la funció que cada participant pot desenvolupar de manera més eficaç i que cadascú se cenyeixi a aquesta tasca. 2. Aliança estratègica entre diferents agents, típicament diverses administracions públiques, una o més entitats de custòdia i patrocinadors privats. Per a les entitats de custòdia, les aliances amb l’administració impliquen la disponibilitat d’un suport institucional, tècnic i econòmic per desenvolupar activitats de custòdia, a més d’establir un marc legal i polític favorable. 3. Partenariat.


m. 1. Acord d’adopció.


m. [cast. arrendamiento; angl. lease] 1. Mètode tradicional mitjançant el qual el propietari arrenda la terra a una entitat de custòdia, que en fa una gestió per a la seva protecció i conservació. L’arrendament és un contracte privat entre les dues parts, per un període de temps concret, i a canvi d’una retribució prèviament acordada. L’arrendament pot incloure la totalitat o part d’una finca, o un ús determinat, com per exemple la pastura o la caça (sempre que la finca sigui una àrea privada de caça). 2. Lloguer.