D
f. [cast. dación en pago] Figura jurídica en la qual el creditor accepta un bé o conjunt de béns del deutor en pagament d’un deute prèviament estipulat en diners. La dacció en pagament està prevista a l’article 1.175 del Codi civil espanyol que preveu la signatura per les parts d’un conveni de cessió que fixi l’abast del pagament per mitjà de la dacció de béns (valor líquid dels béns o totalitat del deute). En alguns països, existeixen mecanismes de dacció en pagament per compensar certs deutes tributaris mitjançant aportacions en forma de natura (custòdia del territori). Al nostre país s'accepta la donació d'obres d¡art en compensació del deute tributari.


f. [cast. donación; angl. donation] Mecanisme mitjançant el qual el propietari donant cedeix la plena propietat a una segona persona, per exemple una entitat de custòdia, sense esperar res a canvi. La donació a una entitat de custòdia permet al donant gaudir de deduccions fiscals. En una donació el propietari pot mantenir l’usdefruit d’alguna part de la finca o bé d’algun ús, de manera indefinida o de per vida.


m. [cast. derecho de rectracto] Procediment legal mitjançant el qual qui ostenta aquest dret, per exemple una entitat de custòdia, pot reclamar la preferència de compra davant de la propietat a igual preu al que s’hagi venut a un altre.


m. [cast. derecho de tanteo] Procediment legal mitjançant el qual qui ostenta aquest dret, per exemple una entitat de custòdia, té preferència per adquirir el terreny en cas de voluntat de venda per part del seu propietari a igual preu que el convingut amb un tercer.


m. 1. Dret de tanteig.


m. Mecanismes jurídic que atribueix al seu titular un poder directe i immediat sobre un bé, que pot oposar davant de qualsevol tercer. Les entitats de custòdia estan interessades a obtenir drets reals per fer una gestió dels recursos que asseguri la seva conservació. L’usdefruit i la servitud són els drets reals més destacables per a la custòdia. Entre aquests drets reals cal destacar els següents en la custòdia del territori: l’usdefruit i les servituds. // Dret real de gaudi Dret real que permet al seu titular usar, gaudir i utilitzar en general una cosa que pertany a una altra persona.


m. Dret real limitat pel qual una persona té determinats facultats com les de realitzar aprofitaments forestals, pasturar bestiar i ramats, ubicar tanques publicitàries o altres elements a la finca d’un tercer. Aquest és un dret inscrivible al Registre de la Propietat que equival a Catalunya a les anomenades servituds personals del Codi civil espanyol i va ser introduït per a Catalunya per la Llei 22/2001 i posteriorment desenvolupar pel Llibre V del Codi civil de Catalunya. Per la seva flexibilitat, és una figura jurídica idònia per a la custòdia del territori.