E
f. Acte jurídic pel qual un acord de custòdia formalitzat mitjançant un contracte es fa constar amb escriptura pública, la qual cosa permet tenir accés al Registre de la Propietat per a la seva constància i publicitat a tercers.


f. [cast. entidad de custodia; angl. land trust] Organització pública o privada sense afany de lucre que participa activament en la conservació del territori i dels seus valors naturals i culturals mitjançant les tècniques que facilita la custòdia del territori. Les entitats de custòdia utilitzen els mecanismes que tenen a la seva disposició en funció de la seva capacitat d’actuació i dels seus recursos, però en tots els casos cerquen l’intercanvi d’opinions i els acords amb els propietaris, basant-se sempre en el principi de voluntarietat. Les associacions i fundacions privades més pròximes a la conservació del patrimoni natural i cultural poden esdevenir les entitats de custòdia més clàssiques. Així mateix, les administracions locals més properes al territori (ajuntaments, consorcis...) també poden esdevenir entitats de custòdia atès que treballen per a la gestió responsable del territori rural dels seus àmbits d’actuació i tenen capacitat per assolir acords de custòdia amb la propietat privada.


f. Vegeu elevació a escriptura pública.