L
f. El llibre V del Codi civil Català preveu per primer cop les anomenades limitacions voluntàries del dret de propietat. La facultat de les persones per a establir voluntàriament limitacions en l’exercici del dret de propietat sobre els seus béns, com per exemple la de conservar una determinada extensió forestal en una finca, són inscrivibles al Registre de la Propietat i tenen vocació d’acompanyar la finca encara que canviï de propietaris per venda o successió.


m. 1. Arrendament.