N
m. (cast. Negocio fiduciario, angl. trust) El negoci fiduciari és una institució jurídica coneguda al nostre ordenament i a molts d’altres en la qual una persona, anomenada fiduciant, transmet un patrimoni a una segona persona, anomenada fiduciària, per que la gestioni a favor d’una tercera, anomenada beneficiària. El negoci fuduciari no està regulat de forma general pel dret civil català ni a l’espanyol, però si que es regulen i es porten a terme diferents negocis fiduciaris específics, sobretot en el dret de successions (substitucions fideïcomissàries). Sobre l’estructura del negoci fiduciari es poden muntar diferents negocis jurídics de caràcter financer o bé amb finalitats familiars o també altruistes. Així, a través d’un negoci fiduciari, una persona pot dedicar part del seu patrimoni a la conservació de la natura, sota administració d’una persona física o entitat de la seva confiança (entitat de custòdia). Actualment, una comissió d’experts treballa a Catalunya per que el negoci fiduciari estigui finalment regulat al Codi civil català.