T
m. [cast. título de conservación; angl. conservation easement; conservation covenant] Document legal expressament creat per a la conservació de valors naturals mitjançant el qual el propietari manté la titularitat de la seva finca i dels recursos associats però cedeix o ven els drets de determinats usos a una entitat de custòdia, la qual es compromet a no utilitzar-los. Tal com els mecanismes de cessió de drets reals, té el mateix caràcter indivisible del títol de propietat d’una finca (també s’eleven a escriptura pública) i sol signar-se a perpetuïtat. Hi ha països on els títols de conservació estan molt desenvolupats amb una legislació i unes compensacions específiques, de manera que són un mecanisme de custòdia del territori molt popular i utilitzat. Al nostre país no existeixen encara els títols de conservació, però la servitud personal és l’opció que més s’hi assembla.


f.[cast. transmisión] Acte pel qual una entitat de custòdia adquireix la plena propietat d’una finca o d’alguns seus drets d’ús, ja sigui a canvi d’una quantitat prèviament acordada o no. A diferència de la cessió, l’entitat disposa de la propietat o dels drets a perpetuïtat i no per a un període de temps determinat. Les transmissions se solen formalitzar amb contractes (i, si existeixen, amb títols de conservació).