Acord de custòdia :
m. [cast. acuerdo de custodia; angl. stewardship agreement; management agreement] 1. Procediment voluntari entre un propietari i una entitat de custòdia per arribar a una forma acordada de conservar i / o gestionar un territori, sigui verbal o escrita, tingui o no un fonament jurídic. 2. Acord privat en forma de conveni o de contracte entre el propietari i l’entitat de custòdia. El conveni és un fórmula més general d’acord, pel qual s’estableix un marc general de compromisos, mentre que el contracte és més formalitzat i, en general, és més adequat per a mecanismes de custòdia amb base legal. // Acord amb transmissió de la propietat Acord on l’entitat de custòdia rep la propietat plena, de mans del seu propietari anterior. L’entitat adquireix la total capacitat de decisió sobre el futur de la finca i ha de vetllar també per la conservació a llarg termini dels recursos i dels valors previstos en l’acord de transmissió. // Acord d’adopció 1. Acord de custòdia exprés per a un element significatiu i si cal el seu àmbit d’influència. 2. Tipus d’acord generalment adreçat a protegir un element especialment rellevant o espectacular i digne de ser preservat: una font, un element històric o cultural, un tram d’un curs fluvial, un arbre monumental o altres elements emblemàtics són exemples susceptibles d’adopció. 3. Apadrinament // Acord sense transmissió de la propietat 1. Acord on es fixen uns termes de gestió i protecció coparticipativa que la propietat aplicarà, assessorada per l’entitat, i aquesta vetllarà perquè es compleixin, mitjançant un contacte regular amb la propietat i un seguiment periòdic de la finca i dels termes d’acord. Pot tenir fonament jurídic o no. 2. Acord de gestió. // Acord verbal m. [cast. acuerdo verbal; angl. verbal agreement] És la forma més senzilla d’acord de custòdia i es basa en un acord entre l’entitat i la propietat que no té signatura física, si no únicament un compromís ètic.