Adopció de riu :
m. Acord de custòdia que té com a objectius bàsics la conservació d’un tram fluvial i de les seves zones adjacents i la divulgació dels valors de l’espai fluvial entre la població local. Així mateix, pot implicar l’execució d’actuacions diverses de gestió.