Aliança :
f. [cast. alianza; angl. partnership] 1. Acord de col·laboració voluntari entre diferents agents públics o privats per assolir objectius comuns i que es concreta en diverses accions puntuals o aliances estratègiques. A les aliances la suma de recursos i mecanismes permet assolir objectius que cap de les parts podria assolir per si sola. Resulta bàsic identificar bé la funció que cada participant pot desenvolupar de manera més eficaç i que cadascú se cenyeixi a aquesta tasca. 2. Aliança estratègica entre diferents agents, típicament diverses administracions públiques, una o més entitats de custòdia i patrocinadors privats. Per a les entitats de custòdia, les aliances amb l’administració impliquen la disponibilitat d’un suport institucional, tècnic i econòmic per desenvolupar activitats de custòdia, a més d’establir un marc legal i polític favorable. 3. Partenariat.