Arrendament :
m. [cast. arrendamiento; angl. lease] 1. Mètode tradicional mitjançant el qual el propietari arrenda la terra a una entitat de custòdia, que en fa una gestió per a la seva protecció i conservació. L’arrendament és un contracte privat entre les dues parts, per un període de temps concret, i a canvi d’una retribució prèviament acordada. L’arrendament pot incloure la totalitat o part d’una finca, o un ús determinat, com per exemple la pastura o la caça (sempre que la finca sigui una àrea privada de caça). 2. Lloguer.