Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Descobreix els resultats del projecte “Compromiso de la custodia”

Divendres 3 Febrer 2017 - 12:53

Ja estan disponibles els materials generats per a les entitats de custòdia
 
Durant el 2016 hem desenvolupat el projecte "Compromiso de la custodia del territorio: cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos a largo plazo", finançat per a Fundación Biodiversidad. Aquest projecte ens ha permès treballar alguns aspectes clau per a seguir avançant en l’aplicació de la custòdia del territori. Els seus resultats són d’interès tant per a les entitats de custòdia com també pels responsables d’administracions que impulsen la custòdia. Els punts tractats són:

Com introduïm la custòdia del territori als estatuts de la nostra entitat?

No hi ha cap especificació legal sobre les entitats de custòdia del territori, més enllà de que es tracti d’una entitat privada sense ànim de lucre o una entitat pública local que fa acords de custòdia. Tot i així, introduir totes les previsions estatutàries necessàries per a l'activitat de les entitats custòdia del territori és una qüestió de seguretat jurídica i qualitat de la seva actuació.

Per elaborar el document La incorporació de la custòdia del territori als estatuts de les entitats no lucratives s’ha realitzat una diagnosis a partir dels estatuts d’entitats que ens els han cedit voluntàriament (a qui els hi agraïm!), i un estudi de quines són aquelles qüestions que afecten a la custòdia del territori en el funcionament de l’entitat i és interessant que els propis estatuts regulin. També podeu trobar el document en castellà, que té en compte les diferències legislatives.

Conflictes d’interessos en la custòdia del territori: com gestionar-los

Pot semblar que per les pròpies característiques de la custòdia i la bona voluntat que hi ha al darrere de la majoria d’iniciatives aquest és un tema menor o fins i tot intranscendent. Lluny d’això, els conflictes d’interessos són inherents sovint tant a les entitats de custòdia com a l’hora de desenvolupar iniciatives. No és un problema, però cal identificar-ho, posar-hi atenció i actuar amb ètica i transparència. Això ens estalviarà que es pugui posar en dubte la legitimitat del nostre projecte, dificultats per accedir a fonts de finançament, o fins i tot qüestions legals.

Amb aquest document desenvolupem el capítol 4 de la Guia de bones pràctiques per a la custòdia del territori, dedicat al conflicte d’interessos. A part de les consideracions legals a tenir en compte, hi ha exemples del dia a dia d’entitats de custòdia i solucions recomanades, així com un munt de recursos per a la gestió.

Podem assegurar la continuïtat dels acords si una entitat desapareix?

Aquesta qüestió és clau per a garantir la conservació a llarg termini a través de la custòdia del territori, però és difícil de resoldre en cas que no s’hagi constituït un dret real. En tot cas, s’estudien les possibilitats d’establir acords de custòdia co-participats (amb més d’una entitat), o que contemplin entitats en segon terme, com a mesures per facilitar el traspàs dels acords. També hi ha recomanacions en cas de dissolució d’una entitat.

Amb aquest estudi s’actualitza el capítol 13 de la Guia de bones pràctiques per a la custòdia del territori, dedicat al compliment i manteniment dels acords a llarg termini, en concret la BP 13.C Protocol en cas de desaparició.

Podeu trobar la versió en castellana, també adaptada a la legislació, de les dues bones pràctiques (conflicte d'interessos i protocol en cas de desaparició) a la Guia de buenas prácticas para la custodia del territorio.

Criteris i sistemes d’acreditació per a la custòdia del territori

Finalment s’ha elaborat un informe que analitza, per una banda, els criteris que s’haurien de considerar per validar la qualitat i l’efectivitat d’una iniciativa de custòdia del territori, i per altra banda, amb quins sistemes es podria fer aquesta valoració. Així, repassa les propostes de creació de registres d’entitats i/o acords de custòdia que estan treballant diferents administracions públiques, i altres sistemes d’origen privat basats en bones pràctiques. Aquest informe es farà públic breument. Consulteu més informació sobre aquest estudi.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies