Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

LLIBRE DEL MES: Estudi de percepció de la població sobre el patrimoni natural i la biodiversitat

Dimecres 4 Febrer 2015 - 12:23

L'estudi ha estat impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Des del mes de maig de 2008, el Departament duu a terme unes consultes ciutadanes en relació amb el medi ambient en temes com la qualitat de l'aire, l'aigua, l'energia, els residus, el medi natural i altres.

L'objectiu d'aquestes consultes és conèixer:
- La percepció general de la ciutadania sobre l'estat ambiental de Catalunya.
- Els hàbits de la població catalana en relació amb el medi ambient.

Aquestes consultes segueixen la metodologia òmnibus i es realitzen dos cops l'any, mitjançant enquestes telefòniques a persones més grans de 16 anys residents a Catalunya. Una de les particularitats d'aquesta metodologia és que permet incloure diferents enquestes i consultes de diverses empreses i/o entitats. Per tant, es tracta d'un qüestionari que s'estructura en diferents blocs, a partir dels quals s'extreu informació diferenciada en funció dels temes que es tracten. El punt de partida comú que han de compartir tots els participants és l'interès pel mateix públic objectiu o univers, en aquest cas la població de tot Catalunya.

A continuació es destaquen algunes de les principals conclusions del darrer estudi realitzat: 

Percepció general de l'estat ambiental
Problemes ambientals 
- La preocupació dels catalans envers l’estat ambiental continua mantenint-se elevada, tot i que augmenta lleugerament el percentatge (d’un 5% a un 6%) de consultats que no es mostren preocupats per cap problema ambiental. Percentatge que continua situant-se entre els més baixos de totes les onades realitzades.
- La contaminació, a nivell general i de l’aire, el canvi climàtic/efecte hivernacle i els residus són percebuts com els principals problemes ambientals per les persones consultades.
- A nivell evolutiu, destacar que en aquesta onada torna a augmentar la preocupació envers la contaminació en general, confirmant-se la preocupació creixent en relació a aquest aspecte. S’accentua la preocupació envers el canvi climàtic i disminueix la preocupació per la contaminació nuclear i química, lumínica i de la de l’aigua.

Estat del medi 
- Les valoracions dels diferents aspectes continuen sense mostrar grans diferències entre les diferents onades, millorant la percepció del nivell de contaminació acústica, de la qualitat dels boscos i espais naturals i de la qualitat de rius i rieres.
- Per perfils, les persones consultades residents a Barcelona i les residents en municipis amb més de 50.000 habitants tornen a ser les que valoren pitjor tots els aspectes mediambientals del seu municipi. Per contra, les persones consultades de Lleida i Girona i aquelles que viuen en municipis petits continuen valorant millor que la resta tots els aspectes.

Patrimoni natural i biodiversitat
Biodiversitat
- Augmenta la població que creu que els esforços que fa l’administració per a la protecció de la biodiversitat és insuficient, situant-se en el nivell més elevat de les darreres onades.
 
Coneixement de la superfície que ocupen els espais naturals protegits
- Una mica més de tres quartes parts dels consultats coneixen algun espai natural protegit de Catalunya.
Per perfils, els consultats que en major mesura no en coneixen cap són les dones, les persones més grans, amb estudis baixos, els estudiants, els jubilats o persones que realitzen tasques de la llar, les nascudes fora de Catalunya i les que no es connecten mai a Internet.
- Tornen a ser el del Montseny, el d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici, el del Delta de l’Ebre, el de Collserola i els Aiguamolls de l’Empordà els espais naturals protegits que més es coneixen. Tot i que, en general, augmenta lleugerament el percentatge de coneixença de tots els espais naturals de Catalunya.

Percepcions envers la conservació de la natura
- En general, les persones consultades es mostren d’acord amb que les activitats econòmiques que es beneficien de la natura haurien d’ajudar a conservar-la i estan en desacord amb que les amenaces a la biodiversitat només siguin importants en regions molt singulars i fràgils i en que declarar espais naturals protegits freni el desenvolupament econòmic i no contribueix a millorar la qualitat de vida.
- Per contra, continua existint dualitat d’opinions en quant al bon estat del patrimoni natural de Catalunya i que Catalunya dedica l’esforç necessari per a la conservació de la natura.
- Gairebé la totalitat de la població considera la conservació de la natura com un problema urgent, que s’ha de protegir i que els ciutadans poden fer-hi molt, i que la tasca de les entitats ambientals és molt important vers aquesta urgència. 

Entitats ambientals
- 2 de cada 10 persones residents a Catalunya afirma col·laborar actualment amb alguna associació o fundació (de qualsevol àmbit).
- Entre els que col·laboren destaquen les persones majors de 44 anys,amb estudis alts, els jubilats o pensionistes  i les que resideixen en municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants. Destaca la poca col·laboració de les persones entre 16 i 29 anys.
- Un 48% dels consultats coneixen alguna associació o fundació que treballi per la protecció i millora del medi ambient, percentatge que ha augmentat i s’ha situat en el més elevat de totes les onades realitzades.
- Entre els consultats que no coneixen cap associació o fundació que treballi per la protecció i millora del medi ambient destaquen els majors de 64 anys, amb estudis baixos, jubilats o persones que realitzen tasques de la llar, els nascuts en altres comunitats autònomes o fora dela Unió Europea, els que porten més de 30 anys, els que parlen habitualment castellà, aquells que no es connecten cada dia a Internet i els residents a Tarragona o en municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants.
- Greenpeace torna a ser l’entitat ambiental amb major notorietat entre els catalans, seguit per WWF que augmenta lleugerament.
- El tipus de col·laboració més freqüent per part dels ciutadans amb les entitats ambientals és el voluntariat. Només un 2% del total de catalans col·laboren amb ajudes econòmiques.

Per a més informació us recomanem que consulteu l'estudi compert

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies