Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats

Dijous 6 Abril 2017 - 13:36

  

La convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats a entitats 2017 inclou diverses línies d’actuació, concretament 12 línies. D’entre totes les línies, destaquem la línia F:

F. Programes d’activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d’enfortiment de l’associacionisme i de promoció i reconeixement del Poble Gitano (DGACC)

Informació general:
- El pressupost total d’aquesta línia F és de 8,9 milions d’€ per a 2 anys.
- No hi ha una xifra límit del pressupost a presentar per a cada projecte
- Es cofinança un 85% del pressupost presentat
- Es poden presentar despeses indirectes per un valor màxim del 20% del valor de l’acció subvencionada
- Data límit per presentar la sol·licitud: 25 d’abril
- Únicament es pot presentar la sol·licitud de forma digital; per fer-ho serà necessari que tingueu firma digital

Concretament les línies d’interès són:
F2 – Programes de foment i promoció del voluntariat
F5 – Suport a projectes d’enfortiment de l’associacionisme

F2 - Programes de foment i promoció del voluntariat

S’hi  poden presentar únicament aquelles entitats inscrites en el Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya en la data de publicació de la convocatòria.

Es prioritzaran actuacions que portin a terme les entitats de voluntariat amb la finalitat d'implementar i desenvolupar el seu pla de voluntariat, com ara:
a) Accions de sensibilització de la població sobre la importància de l'associacionisme i el voluntariat i els seus valors.
b) Accions de millora de la capacitació de les persones voluntàries de l'entitat mitjançant accions formatives.
c) Actuacions per consolidar, implementar o reforçar els processos de coordinació del voluntariat a l'entitat i de suport a les persones voluntàries de l'entitat.
d) Actuacions de millora i implementació dels processos de captació, selecció i incorporació de les persones voluntàries a l'entitat.

F5 - Suport a projectes d’enfortiment de l’associacionisme

S’hi poden presentar tant entitats de primer nivell com entitats de 2on i 3r nivell.

Es prioritzaran aquells projectes i actuacions de millora interna que emprenguin les entitats privades sense ànim de lucre puntualment, amb l'objectiu d'enfortir-se i d'integrar noves eines, metodologies o coneixements que apoderin les persones que formen part de l'entitat, i que tinguin com a finalitat la millora o la consolidació d'aspectes clau pel bon funcionament de l'entitat. Poden incloure alguns dels següents aspectes claus:  

Plans estratègics i plans d'acció; Plans de comunicació i difusió de les activitats; Processos d'impuls i millora de la democràcia interna de l'entitat; Campanyes d'incorporació de nous socis o de relleu generacional; Projectes de millora de la gestió, dels processos i dels circuïts interns; Plans o projectes d'impuls de l'autonomia financera de l'entitat; Projectes d'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació 2.0; Processos de millora de la qualitat d'intervenció; Processos d'avaluació i seguiment de projectes.

Per a més informació us recomanem que consulteu la web de Benestar, on hi trobareu detalls del funcionament de l’ajut.

Entre d’altres, consulteu el document Annex 2, que és el document model on heu de descriure el vostre projecte segons els camps marcats (objectius, activitats, resultats, pla de comunicació, pla d’avaluació, pressupost, etc..).

Des de la web www.voluntariat.org han preparat unes guies per a presentar projectes, que us recomanem que consulteu, ja que explica molt bé què es vol subvencionar en cada línia d’ajut:
   
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies