Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts de la Fundación Biodiversidad per la realització de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic

Divendres 21 Desembre 2018 - 12:58

Data límit per presentar-s'hi: 31 de gener del 2019.
 
L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a activitats en matèria d’impacte, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic. En cap cas seran objecte d’aquesta subvenció projectes exclusivament de mitigació del canvi climàtic.
 

QUI S’HI POT PRESENTAR
- Entitats i organitzacions sense ànim de lucre d’àmbit estatal o comunitari. També hi poden participar entitats d’àmbit regional o local que participin en xarxes o programes de caràcter estatal o comunitari.
- Organismes públics d’investigació, universitats públiques.
- Les persones jurídiques, públiques o privades, en la categoria de PYME. 


DATA LÍMIT PER PRESENTAR-S’HI
31 de gener del 2019 a les 14h
 

PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA
Dotació de la convocatòria: 2.000.000€, repartida segons les següents línies d’actuació:
 
1. Generació i anàlisis de coneixement en matèria d’avaluació d’impactes, vulnerabilitat i adaptació en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats en el PNACC (consultar taula 1 de la convocatòria). Dotació màxima de 800.000€.

2. Generació i anàlisis de coneixement en matèria d’informació, comunicació, educació, participació pública, governança i percepció, actituds i comportaments socials en matèria de canvi climàtic. Dotació màxima de 800.000€.

3. Desenvolupament de projectes demostratius i d’aprenentatge en matèria d’adaptació al canvi climàtic en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats en el PNACC (consultar taula 1 de la convocatòria). Dotació màxima de 600.000€. 

L’import màxim que es pot concedir per cada sol·licitud no pot ser superior a 120.000€.

L’import màxim concedit no superarà el 70% del total del pressupost presentat. En el cas de PYME el cofinançament no podrà superar el 50%.

Els projectes que desenvolupin actuacions en els temes prioritaris recollits a la taula 2 de la convocatòria obtindran un 10% addicional de cofinançament.
 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTIVITATS A REALITZAR PELS BENEFICIARIS
Els projectes hauran de complir almenys un dels següents requisits:
 Desenvolupar-se en un àmbit superior al de Comunitat o Ciutat Autònoma, és a dir, en més d’una Comunitat o Ciutat Autònoma.
 Desenvolupar-se en el medi marí.
 Desenvolupar-se amb espècies o espais protegits definits i regulats amb caràcter bàsic en la legislació estatal, sempre que aquests formin part d’una xarxa d’àmbit estatal o comunitari.
 Estar directament vinculats amb plans i estratègies de caràcter nacional.
 

PLAÇ D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES
Màxim 2 anys, havent de finalitzar abans del 30 de juny del 2021.
 
Cada entitat sol·licitant pot presentar un màxim de 2 propostes.
 

COM PRESENTAR-S’HI
La sol·licitud es realitza telemàticament, i haurà d’incloure, entre d’altres:
 Marc lògic
 Pressupost detallat
 Recursos humans previstos
 
Per a més informació consulteu:  
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies