Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria ajuts LEADER 2019

Dimarts 17 Desembre 2019 - 14:57

   
Els Ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. S’emmarquen dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, amb cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Entre les diferents temàtiques dels projectes que s’hi poden presentar, hi ha l’Eix Temàtic Canvi Climàtic.
 
QUI S'HI POT PRESENTAR?
Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 50%) que realitzin inversons en:    
     -Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’Annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000 euros).
     - Empreses no agroalimentàries.

Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, consorcis, associacions, fundacions, etc..) que realitzin inversions no productives en:
a) Recuperació del patrimoni cultural i natural
b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic
c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació
 
NO SÓN SUBVENCIONABLES, entre d’altres:
- Projectes iniciats, despeses realitzades o factures amb data anterior a la data de la visita de comprovació de no inici d'inversions un cop sol·licitat l'ajut
- L’IVA i qualsevol impost
- La imputació de mà d'obra pròpia
- Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca
- Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers
 
REQUISITS A TENIR EN COMPTE
- Cal fer una inversió mínima de 12.000€ per a sol·licitants privats i 40.000€ en el cas de públics.
- L'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria
- La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d'acord amb els criteris de selecció i priorització definits per cada GAL que estableix l'annex 2 de les bases reguladores.
- Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i presentar la justificació com a màxim el 30 de juny de 2021.

 
VALORACIÓ DELS PROJECTES
Els projectes seran valorats pels diferents Grups d’Acció Local (GAL). Posteriorment l'oficina comarcal del DARP revisarà la documentació, ratificarà, si s'escau, l'aprovació dels projectes i els trametrà al Servei de Programació i Dinamització Rural, com a òrgan instructor dels ex

Cada GAL defineix els seus propis criteris de selecció i priorització de projectes. Els podeu consultar a l’Annex 2 de les bases de la convocatòria.  
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
A l’Annex 3 de les bases de la convocatòria trobareu detallada la documentació que cal presentar en cada cas. 


TERMINIS
La convocatòria estarà oberta del 5 de desembre del 2019 fins al 15 de gener del 2020.


Per a més informació us recomanem que us dirigiu a un dels diversos Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, que us informaran al detall de l’ajut i que consulteu les bases de la convocatòria

 
Més sobre...: finansament , ajuts leader
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies