Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Subvencions per a actuacions, per part d'ONL, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori (2020-2021) de DiGi

Dijous 30 Gener 2020 - 16:01

   
Objectiu
Donar suport a projectes de conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d'interès de conservació i processos ecològics), ja sigui en actuacions de restauració d'espais o en actuacions destinades a regular l'ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable, i se n'han de justificar els valors naturals que s'han de protegir, millorar o restaurar.

Conceptes subvencionables
- Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics
- Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia
- Actuacions de millora de la connectivitat ecològica
- Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors

A les bases de la convocatòria trobareu informació més detallada sobre les accions a subvencionar.

A tenir en compte
- Per a les accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics i per a les de millora de la connectivitat ecològica que impliquin una intervenció directa en el territori, cal aportar un acord de custòdia amb vigència mínima de cinc anys a partir de la data de la sol·licitud o un acord amb la propietat que permeti realitzar els treballs i es comprometi a mantenir-ne la naturalesa durant un mínim de cinc anys a partir de la data de la sol·licitud. Si es tracta de terrenys públics, caldrà l’autorització de l’autoritat competent.
- Per a les accions de regulació de l’ús públic i aplicació de mesures agroambientals en finques en custòdia, caldrà aportar un acord de custòdia amb vigència mínima de cinc anys a partir de la data de la sol·licitud.

Qui s’hi pot presentar
Les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin com a objectiu exclusiu o preferent la protecció o conservació del patrimoni natural o del medi ambient, i cooperatives de treball que tinguin per objecte la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i que facin treballs de restauració o manteniment del patrimoni natural.

Dotació pressupostària
L’import global de la convocatòria és de 120.000€, distribuïts de la següent manera:
2020 – 60.000 €
2021 – 60.000 €
Es subvenciona un màxim de 10.000€, cofinançant fins al 80% de la despesa prevista. Cada entitat pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud.
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva

Terminis
Per presentar les sol·licituds teniu temps fins el 21 de febrer del 2020
El termini per executar els treballs i justificar les despeses finalitzarà el 15 d’octubre del 2021.

Per sol·licitar l’ajut cal complimentar el model normalitzat disponible la web de la Diputació de Girona, juntament amb la documentació específica esmentada a l’article 7 de les bases reguladores.

Per a més informació consulteu la web de la Diputació de Girona, on hi trobareu les bases de la convocatòria amb els criteris de valoració, i un contacte en cas de dubte (subvencionsenlinia@ddgi.cat).
 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies